Dve percenta

V podkapitole "tlačivo"je zobrazene tlačívo Vyhlásenie s predtlačou AP. Kliknite na obrázok a skopirujte ako na pracovnu plochu
vášho pocitača a vytlačte. Ďakujeme Vám!
 

Prečo dať daň práve nám:

Členskú základňu AP v SR tvoria dnes už najmä ľudia v dôchodkovom a preddôchodkovom veku, ktorých ekonomická situácia aj vzhľadom na obmedzenia pri pracovnom uplatnení spôsobené zdravotným stavom často nie je veľmi dobrá. Účasť na týždňovom sociálno-rehabilitačnom pobyte alebo na relaxačnom víkendovom stretnutí, na ktoré členom prispievame práve z príjmu z 2 % z daní, pri súčasnej finančnej nedostupnosti indikovanej kúpeľnej liečby im pomáha zmierňovať zdravotné a sociálne dôsledky primárneho ochorenia a prispieva tak k zvyšovaniu kvality ich života, ako aj udržaniu nezávislosti od pomoci iných. Čím viac prostriedkov sa nám podarí získať z 2 % z daní, tým väčší bude môcť byť počet členov, ktorí sa spomínaných aktivít budú môcť zúčastniť.