Informátor

07.05.2012 16:06

20 rokov aktivít v prospech občanov

postihnutých detskou obrnou a jej následkami

ASOCIÁCIE POLIO

V SR

1992 – 2012

2

Informátor 1/2012

Milí priatelia,

dostáva sa vám do rúk prvé číslo už XVII. ročníka nášho Informátora –

spravodaja, prostredníctvom ktorého sa snažíme komunikovať s členskou základňou

našej Asociácie polio v SR.

Tento rok je pre nás tak trochu výnimočný – v auguste uplynie 20 rokov

od založenia našej Asociácie polio. Na inom mieste prinášame plné znenie,

úplný opis dokumentu, ktorý by sme mohli nazvať našou zakladajúcou listinou.

Je to dobový dokument, jeho obsah odzrkadľuje úprimné snahy a ciele,

ktoré si zakladatelia stanovili ako základ pre svoju činnosť. Keď sa na tých

niekoľko bodov pozrieme trochu pozornejšie, zistíme, že stále sa ešte máme

o čo snažiť, keďže niektoré ciele sa nám ešte nepodarilo celkom dosiahnuť

a niektoré ďalšie majú trvalú platnosť.

I keď s tou trvalosťou to až také vážne nebude – vyznieva to možno trochu

paradoxne, ale verím, že 50. výročia svojho založenia sa naša Asociácia nedožije,

teda že zanikne skôr, keďže polio a jeho následky v podobe postpoliomyelitického

syndrómu budú nadobro minulosťou, prinajmenšom v týchto

končinách. V roku 2042 tu už z nás bude asi málokto a tí, čo to dokážu, budú

mať asi iné starosti.

Zatiaľ tu však sme a pri troche optimizmu máme pred sebou ešte pekných

pár rokov, ba i desaťročí. Budeme sa preto snažiť naplniť ich aktivitou, snahami

o dôstojný a plnohodnotný život.

Chcel by som sa aspoň takto poďakovať „matkám“ a „otcom“ zakladateľom,

bol to dobrý nápad. Poďakovanie patrí aj všetkým tým, ktorí niesli posolstvo

zakladajúcej listiny po celé tie roky – našim funkcionárom, ktorí nemálo

času, energie venovali príprave a realizácii aktivít, ktoré sa stali našimi nosnými,

ale aj tým drobným, takmer neviditeľným povinnostiam, bez ktorých by

sme už možno dávno zanikli. No a, samozrejme, poďakovanie patrí všetkým

vám, členkám a členom našej Asociácie, bez ktorých celé toto snaženie vlastne

nemá zmysel, za aktívne zapájanie sa do činnosti a za prejavený záujem

o náš spolkový život, o napĺňanie našich cieľov.

V neposlednom rade poďakovanie chcem tlmočiť našim priaznivcom,

sympatizantom a predovšetkým našim donorom, bez ich prispenia, najmä

prostredníctvom dvojpercentného podielu z daní v priebehu posledných desiatich

rokov by bola činnosť našej Asociácie oveľa, oveľa chudobnejšia.

Dvadsiatemu výročiu založenia Asociácie polio v SR chceme venovať aj

slávnostnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční počas májového víkendového

stretnutia (4. – 6. 5. 2012) v hoteli Satelit v Piešťanoch, na ktorú vás srdečne pozývame.

Verím, že túto udalosť si dôstojne pripomenieme a tiež, že naše výročie

nás bude motivovať k zvýšeniu úsilia pri dosahovaní nášho hlavného poslania.

Štefan Grajcár

predseda Asociácie polio v SR

3

Asociácia polio v SR

Správa o činnosti RŠO SZTP Asociácie polio v SR

za rok 2011

Asociácia polio v Slovenskej republike ako republiková špecifická organizácia

Slovenského zväzu telesne postihnutých je občianske združenie s pôsobnosťou

na celom území SR združujúce ľudí postihnutých následkami po

poliomyelitíde (detskej obrne). Základným programom a cieľom je ochrana záujmov

tejto skupiny obyvateľov, snaha o odborné vystupovanie pri formovaní

a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomoc pri riešení ich sociálnych,

ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2011 sme pre našich

členov zorganizovali dve kľúčové aktivity – víkendové stretnutie a týždňový

sociálno-rehabilitačný kurz.

Víkendové stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. mája 2011 v hoteli

Relax Avena v Jánskej doline pri Liptovskom Mikuláši za účasti 44 členov.

Súčasťou víkendového stretnutia bola v prvý večer členská schôdza, druhý

večer potom diskotéka s tancom a spoločenskou zábavou. V priebehu

dvoch dní sme mali tiež možnosť využiť bohatú ponuku relaxačných zariadení

hotela, okolie zas tým fyzicky zdatnejším či mobilnejším ponúkalo

dostatok príležitostí na prechádzky a nenáročné túry.

Sociálno-rehabilitačný pobyt sme pre 56 našich členov zorganizovali

v hoteli Máj v Piešťanoch v dňoch 14. – 21. augusta 2011. Okrem tradičného

programu, vyplneného relaxačno-liečebnými procedúrami, pobytom

v hotelovej plavárni, prechádzkami v okolitom parku či v centre kúpeľného

ostrova sme štvrtkové popoludnie privítali na besede prof. MUDr. Ľubomíra

Lisého, DrSc., ktorý sa s nami podelil o aktuálne pohľady na poliomyelitídu

a postpoliomyelitický syndróm, naznačil aj možné cesty, ako riešiť problém

nedostupnosti kúpeľnej starostlivosti viažucej sa na našu diagnózu.

Prostredníctvom predsedu Rady AP, ktorý je členom Republikovej rady

SZTP, sme sa v priebehu roka podieľali na činnosti a rozhodovacích procedúrach

tohto orgánu. Predseda sa zúčastnil dvoch zasadnutí RR (na riadnom

zasadnutí v januári v Štúrove, na zasadnutí rozšírenom o predsedov OC

a ZO SZTP zorganizovanom v septembri v Kremnici, spoločne so VII. ročníkom

Kremnickej barličky), bol tiež členom delegácie SZTP, ktorá sa v októbri

2011 zúčastnila na inauguračnom zasadnutí Svetovej únie zdravotne

postihnutých (World Disability Union) v Istanbule, Turecko. PhDr. Grajcára

na zasadnutí RR SZTP v januári 2011 zvolili za vedúceho legislatívnej komisie,

ktorej úlohou je pripraviť návrhy zmien a úprav základných dokumentov

SZTP (stanov, rokovacieho, volebného, organizačného poriadku), ktoré sa

majú predložiť delegátom zjazdu SZTP v júli 2012.

4

Informátor 1/2012

V máji 2011 sa štyria naši členovia zúčastnili v Čilistove osláv Medzinárodného

dňa osôb s telesným postihnutím, ktoré zorganizovalo RC SZTP

v spolupráci s KC SZTP v Trnave.

Prostredníctvom Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím

a s organizačnou podporou RC SZTP sme najprv v auguste a potom v decembri

2011 jedenástim našim členom sprostredkovali invalidné vozíky,

ktoré pre rôzne inštitúcie a mimovládne organizácie na Slovensku zabezpečila

charitatívna organizácia z USA.

Aj v uplynulom roku sa nám podarilo pripraviť a členom AP distribuovať

dve čísla nášho časopisu „Informátor Asociácie polio“, ktorý je pre našich

členov zdrojom aktuálnych informácií o živote našej asociácie a jej aktivitách.

Veľké poďakovanie za zostavenie jednotlivých čísel, prácu s autormi

príspevkov a za celkovú editorskú činnosť patrí Ing. Alici Suchej, distribúciu

Informátora má zase vo svojich rukách Mgr. Anka Hmiráková, ktorej

vklad je v tomto smere nenahraditeľný.

Rada Asociácie polio v roku 2011 pracovala v nezmenenom zložení.

V priebehu roka sa členovia Rady stretli celkom trikrát, z toho dvakrát

v Bratislave (apríl, október) a raz v rámci májového víkendového pobytu

v Jánskej doline. Na svojich stretnutiach sme sa zaoberali najmä prípravou

a organizačným a programovým zabezpečením ťažiskových podujatí, ale

aj ďalšími otázkami fungovania našej organizácie, či už v kontexte SZTP

alebo v širších súvislostiach.

Vo februári 2011 sme v denníku Pravda, ktorý každoročne poskytuje

priestor organizáciám uchádzajúcim sa o 2%-ný podiel z daní, zverejnili

základné informácie o našom občianskom združení. Z asignačnej dane

sme v r. 2011 získali celkom 5.696 , čo je druhá najvyššia čiastka od

r. 2002, odkedy táto možnosť vôbec existuje. Naše veľké poďakovanie tu

patrí najmä nášmu najväčšiemu donorovi, ktorým je Commerzbank Aktiengesellschaft,

pobočka zahraničnej banky Bratislava, ale aj desiatkam

ďalších jednotlivcov, ktorí sa nám rozhodli svoje dve percentá venovať.

V novembri 2011 sme splnili všetky podmienky predpísané zákonom, na

základe ktorých sa môžeme uchádzať o dvojpercentný podiel z daní fyzických

a právnických osôb aj v r. 2012 (teda za zdaňovacie obdobie 2011).

V tejto súvislosti je ešte potrebné spomenúť, že v decembri 2011 sme sa

pripojili k výzve neziskových organizácií adresovanej vláde SR a Národnej

rade SR zachovať tento asignačný mechanizmus aj do budúcnosti – jeho

zrušenie by totiž malo zásadný vplyv aj na našu organizáciu a bolo by

v podstate likvidačné.

PhDr. Štefan Grajcár

predseda Asociácie polio v SR

5

Asociácia polio v SR

Zakladacia listina

ASOCIÁCIE POLIO v Slovenskej republike

Dňa 8. 8. 1992 bolo založené Občianske združenie zdravotne postihnutých

občanov s následkami po poliomyelitíde pod názvom ASOCIÁCIA

POLIO, výbor AP:

Dr. Jozef Tlamka, Lipt. Mikuláš, Podtatranského 65

Ing. Alena Chudá, Trenčín, Žilinská 10

JUDr. Marta Dlabalová, Košické Olšany 18

JUDr. Silvia Lipovská, Trnava

Mária Mruzková, Trenčín, ul. M. Bella 5

Ing. Jaroslav Bobek, Čadca, Žarec 51/A

Rudolf Tvrdoň, Nové Zámky, Zdravotnícka 6

Asociácia polio (AP) je súčasťou Slovenského zväzu telesne postihnutých,

pričom s prihliadnutím na súčasné sociálno-ekonomické možnosti

činnosti je programové zameranie nasledovné:

1) Registrácia a vytváranie databázového súboru občanov SR s následkami

po poliomyelitíde

2) Rozvoj aktivity, solidarity a vzájomnej pomoci, klubová činnosť v rámci

základných organizácií zväzu telesne postihnutých v regiónoch,

účasť na práci a členstvo vo výboroch týchto organizácií

3) Analýza životných podmienok zdravotne postihnutých, prevzatie

a spracovávanie pripomienok na zlepšenie situácie

4) Predkladanie návrhov na zlepšenie sociálnej a zdravotníckej starostlivosti

vo väzbe na súčasnú transformáciu sociálnej sféry a Liečebný

poriadok – zdravotnícke opatrenia.

5) Zabezpečenie účasti zástupcov ASOCIÁCIE v odborných a pracovných

teamoch resp. výboroch inštitúcií, ktoré sa zaoberajú problematikou

zdravotne postihnutých občanov (Vládny výbor pre otázky ZPO,

MPSVaR, Ministerstvo zdravotníctva a pod.)

6) Informačná činnosť pre členov ASOCIÁCIE najmä formou celoslovenského

časopisu zdravotne postihnutých „NÁDEJ“

7) Získavanie finančných prostriedkov na základnú činnosť ASOCIÁCIE

formou dotácie zo Slovenského výboru ZŤP resp. MPSVaR na základe

projektu činnosti, príp. získaním sponzora

8) Požiadať Slovenský výbor ZŤP o financovanie a uskutočnenie celoslovenského

sociálno-rehabilitačného kurzu členov organizácií ZŤP s následkami

po poliomyelitíde, stanoviť vhodný termín a miesto konania, zabezpečiť

výber účastníkov kurzu cez Okresné výbory ZŤP z každého okresu

6

Informátor 1/2012

9) Na sociálno-rehabilitačnom kurze v rámci republiky prijať koncepčné,

operatívne a organizačné opatrenia na rozvoj činnosti ASOCIÁCIE POLIO

10) Osobitnú pozornosť v činnosti ASOCIÁCIE venovať otázkam postpoliosyndromu

Za výbor AS – Dr. Jozef Tlamka

ÚLOHA – organizačné opatrenie k 1. 1. 1994:

Získať adresy zdravotne postihnutých s následkami po poliomyelitíde

resp. návrhy k činnosti ASOCIÁCIE POLIO prostredníctvom funkcionárov

– tajomníčiek Slovenského zväzu telesne postihnutých v okresoch, resp.

členov prípravného výboru ASOCIÁCIE POLIO.

Tvorba a čerpanie finančných prostriedkov AP v SR

za rok 2011

Príjmy (EUR)

1. Účastnícke poplatky za víkendový pobyt

Liptovský Mikuláš 2 029,06

2. Účastnícke poplatky za SRK Piešťany 10 408,00

3. Členské príspevky 640,00

4. Finančné dary 200,00

5. Kreditný úrok 6,29

6. Daňové úrady – príjmy z 2 % 5 696,34

Príjmy spolu 18 979,69

Výdavky (EUR)

1. Úhrada za víkendový pobyt a vrátenie poplatkov 2 585,87

2. Úhrada SRK a vrátenie poplatkov 14 519,00

3. Úhrada za tlač Informátora 186,00

4. Kancelárske potreby 39,25

5. Poštovné 136,10

6. Poplatky Dexia banka 72,09

7. Daň z kreditných úrokov 1,12

8. Ostatné náklady 241,76

Výdavky spolu 17 781,19

7

Asociácia polio v SR

Rozpočet Asociácie polio v SR na rok 2012

Stav na bežnom účte k 31.12. 2011 v EUR 12 356,73

Stav pokladne k 31.12. 2011 v EUR 204,18

Predpokladané príjmy v EUR

Členské príspevky 650,00

Účastnícke poplatky za víkendový pobyt (50 osôb) 2 500,00

Účastnícke poplatky za SRK (55 osôb) 10 450,00

2 % z dane z príjmov (predpoklad) 2 200,00

Úroky 1,20

Príjmy spolu 15 801,20

Predpokladané výdavky v EUR

Úhrada za víkendový pobyt 3 400,00

Úhrada za SRK 14 630,00

Náklady na tlač Informátora (2 čísla) 400,00

Poštovné 230,00

Zasadnutie Rady AP 80,00

Ostatné náklady (tel. karty, kopírovanie, overovanie,

kanc. potreby, registrácia na 2 % a iné 300,00

Daň z úrokov 1,50

Výdavky spolu 19 041,50

Plánované aktivity Asociácie polio v SR

v roku 2012

V roku 2012 organizuje Rada AP pre svojich členov dve nosné akcie:

1. víkendový pobyt pri príležitosti 20. výročia vzniku Asociácie polio v SR.

Bude sa konať v Piešťanoch – v hoteli Satelit v dňoch 4. – 6. mája 2012;

2. sociálno-rehabilitačný kurz v Dudinciach – v hoteli Hviezda v termíne

19.– 26. augusta 2012.

Na obe akcie prispievame svojim členom z prostriedkov, získaných

z 2 % z dani z príjmov.

Zasadnutie Rady AP sa uskutoční v apríli, auguste a októbri 2012.

8

Informátor 1/2012

Z v ä z o v é i n f o r m á c i e

Rok 2012 je pre Slovenský zväz telesne postihnutých a všetky jeho nižšie

organizačné zložky, vrátane našej Asociácie polio v SR, rokom zjazdovým,

rokom výročných členských schôdzí (majú prebehnúť do konca

marca 2012), rokom, v ktorom sa konajú aj voľby funkcionárov na všetkých

úrovniach.

Zjazd SZTP sa bude konať 6. júla 2012 v Komárne za účasti cca 120 delegátov

s hlasom rozhodujúcim a ich sprievodcov. Zjazd zhodnotí činnosť

SZTP za uplynulé štyri roky, prerokuje hlavné zámery činnosti na nastávajúce

obdobie a zvolí si aj nové zloženie Republikovej rady a Republikovej

kontrolnej komisie. Delegáti zjazdu prerokujú aj návrhy zmien kľúčových

dokumentov SZTP, ako ich pripraví legislatívna komisia – Stanov SZTP, rokovacieho,

volebného, organizačného poriadku a štatútov.

Našu Asociáciu polio v SR, ktorá je republikovou špecifickou organizáciou

SZTP, bude na zjazde SZTP zastupovať päť delegátov.

* * * * *

Tohtoročné oslavy Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím,

ktoré organizuje SZTP, sa uskutočnia v dňoch 5. – 7. júla 2012 v Komárne

spoločne so zjazdom SZTP. Súčasťou MDOZP budú športové hry,

spoločenský galavečer a posledný deň tiež odborný seminár, ktorého téma

sa bude prelínať s témou, ktorú Európska komisia vyhlásila pre rok 2012 –

„Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami“.

* * * * *

Ak máte možnosť sledovať programy Českej televízie, možno ste zachytili

informačné šoty kampane zameranej na podporu ľudí so zdravotným

postihnutím. Na internetovej stránke projektu http://www.chodicilide.

cz je možné pozrieť si videá predstavujúce rôzne aspekty života ľudí so

zdravotným postihnutím. Ich cieľom je upozorniť verejnosť, že my, ľudia

s postihnutím, máme občas rôzne problémy a ťažkosti, na ich zvládanie

však potrebujeme porozumenie a pomoc, nie súcit. Stránka, ako aj odkazy

na ďalšie projekty a aktivity (facebook, youtube a i.) sú skvelou ukážkou

citlivého prístupu k problematike zdravotného postihnutia, oceniť treba aj

inteligentný humor, s ktorým sa táto téma prezentuje širokej verejnosti.

Kiež by sme si niečo podobné mohli pozrieť aj v tej našej verejnoprávnej...

Štefan Grajcár

9

Asociácia polio v SR

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zo dňa: 03.12. 2008; Čiastka: 004/2009; Účinnosť od: 01.02. 2009

§ 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne

s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste

vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky,

vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo

zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh

široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný

aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

(2) Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne použiť parkovisko tak,

aby neobmedzoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení

a státí vodič je povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto a nesmie

znemožniť ostatným vodičom vyjsť z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie

zastaviť a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd vozidiel. Ak sú

na parkovisku vyznačené parkovacie miesta, vodič smie stáť len na nich.

(3) Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom podľa § 44

ods. 4 vodičje povinnýponechaťbočýodstup najmenej 1,2 m.

(4) Ak vodič, ktorý chce zastaviť alebo stáť, zachádza na okraj cesty alebo

chodníka, je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy.

(5) Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja

cesty alebo od chodníka, nesmie ohroziť ostatných účastníkov cestnej premávky;

pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Vodičovi

vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú v obci vodiči ostatných vozidiel

povinní umožniť výjazd zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením

rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla; vodič takéhoto vozidla

pritom nesmie ohroziť najmä vodičov vozidiel idúcich rovnakým smerom.

§ 44

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

(1) Osobitné označenie sa môže používať na

a) vozidle vedenom osobou so sluchovým postihnutím,

b) vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

c) autobuse, ktorým sa prepravujú deti,

d) vozidle vedenom vodičom začiatočníkom.

(2) Parkovací preukaz sa môže používať na vozidle prepravujúcom fyzickú

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu

prepravu, alebo má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí.

10

Informátor 1/2012

(3) Vodič vozidla podľa odseku 1 písm. b) alebo podľa odseku 2 je povinný

osobitné označenie alebo parkovací preukaz odstrániť z vozidla, ak sa nepoužíva

na účel, na ktorý je určený.

(4) Osobitné označenie na vozidle podľa odseku 1 písm. b) môže používať

iba osoba, ktorej ho na základe písomnej žiadosti vydal obvodný úrad

v sídle kraja príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného

pobytu alebo iný oprávnený orgán v zahraničí. Parkovací preukaz môže

používať iba fyzická osoba, ktorej ho vydal úrad práce, sociálnych vecí

a rodiny podľa osobitného predpisu28) alebo iný oprávnený orgán v zahraničí.

Príslušný obvodný úrad v sídle kraja vedie evidenciu vydaných

osobitných označení podľa odseku 1 písm. b) v rozsahu meno, priezvisko,

dátum a miesto narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt, pričom je

povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie o vydaných

osobitných označeniach. Príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

je povinný poskytnúť Policajnému zboru na jeho žiadosť informácie

o vydaných parkovacích preukazoch.

(5) Oprávnenie na používanie osobitného označenia na vozidle podľa odseku

1 písm. b) sa preukazuje preukazom osobitného označenia vozidla

vydaného obvodným úradom príslušným podľa odseku 4.

(6) Osobitné označenie podľa odseku 1 písm. b) sa smie na vozidle používať

len v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je držiteľom preukazu podľa

odseku 5. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať len v súvislosti

s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Vodič vozidla označeného osobitným

označením podľa odseku 1 písm. b) je povinný pri vedení vozidla

mať pri sebe preukaz podľa odseku 5 a na výzvu policajta sa ním preukázať;

ak vodičom nie je osoba uvedená v odseku 1 písm. b), stačí, ak sa takým preukazom

preukáže prepravovaná osoba. Osobitné označenie podľa odseku 1

písm. a) sa smie na vozidle používať, len ak je takou osobou vodič vozidla.

(7) Vodič vozidla s parkovacím preukazom môže stáť na mieste vyhradenom

pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vodič osobitne označeného vozidla podľa odseku 1 písm. b) a vodič vozidla

s parkovacím preukazom nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

zákaz státia. Ak je to nevyhnutné, môže vodič takéhoto vozidla

vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému

okruhu vozidiel, a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť

cestnej premávky. Týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča

uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho

oprávnení podľa tohto zákona.

(8) Ustanovenia odseku 7 a § 23 ods. 3 sa vzťahujú aj na vozidlá označené dokladom

podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968

vo Viedni v znení neskorších predpisov (ďalej len „Viedenský dohovor“).

11

Asociácia polio v SR

(9) Vyobrazenie osobitných označení podľa odseku 1 a ich umiestnenie na

vozidle ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo

vnútra.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii

v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z.,

zákona č. 319/1999 Z. z., zákona č. 333/2003 Z. z. a zákona č. 445/2008

Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

§ 16a

Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového

vozidla

(1) Príslušník obecnej polície je oprávnený použiť technický prostriedok na

zabránenie odjazdu motorového vozidla, ak

a) motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou

alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky6) a vodič vozidla sa v blízkosti

nezdržiava,

b) ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra.

(2) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla

z dôvodu podľa odseku 1 písm. a) nemožno použiť, ak ide o vozidlo

a) viditeľne označené ako vozidlo Policajného zboru, Železničnej polície,

Vojenskej polície, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Hasičského

a záchranného zboru a colnej správy,

b) určené na poskytovanie zdravotníckych služieb, vozidlo prepravujúce

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,

c) osoby požívajúcej výsady a imunitu podľa osobitného predpisu12a)

alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

(3) Použitie technického prostriedku podľa odseku 1 písm. b) je príslušník

obecnej polície povinný bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného

zboru.

(4) Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla

musí byť viditeľne označený názvom útvaru obecnej polície a musí byť na

ňom uvedený spôsob vyrozumenia útvaru obecnej polície alebo príslušníka

obecnej polície, ktorý je oprávnený použitý technický prostriedok na

zabránenie odjazdu motorového vozidla odstrániť.“.

Výnimka z platenia úhrad za používanie diaľnic

(vybraté z webu MDRR SR)

Výnimka platí pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým

je poskytovaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov

12

Informátor 1/2012

súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla podľa zákona

č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného

postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poberanie

príspevku preukáže prepravovaná osoba rozhodnutím Úradu práce, sociálnych

vecí a rodiny.

Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemusí byť vlastníkom

osobného motorového vozidla, ale

1) musí sedieť vo vozidle a preukázať sa kópiou rozhodnutia o peňažnom

príspevku,

2) vodič, ktorý pre fyzickú osobu s ZŤP ide alebo ju odviezol musí mať

kópiu rozhodnutia o peňažnom príspevku a zároveň doklad o umiestnení

tejto osoby do domova sociálnych služieb, školského zariadenia, zdravotníckeho

zariadenia a pod.

Výnimka má platnosť len pre územie SR a týka sa len tých fyzických osôb,

ktorým vydal rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu zvýšených

výdavkov súvisiacich s prevádzkou osobného motorového vozidla

príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.

Občania ČR majú platnú výnimku len na území ČR. Na našom území sú

povinní označiť svoje vozidlo platnou slovenskou nálepkou.

Spracovala: Ing. Marcela Gašová

Opět jsme se sešli na Festivale 2011

23. – 25. září 2011

Ani ne do roka a do dne jsme se opět sešli v Janských Lázních na Festivale

Obrnáři obrnářům a o obrnářích. Nebylo to sice jako vloni na pět dnů

a s výjimečným programem, ale na tři dny a s mnohem volnějším programem.

To ale neznamená, že by jsme se nudili. Naopak. Díky krásnému

počasí nám program perfektně vyšel.

Již od pátku rána byla v kolonádě instalovaná výstava archivních fotografií

našich členů, která je jednou z nejoblíbenějších součástí festivalu.

Každý se těší, koho zase pozná na starších nebo velice starých fotografiích.

Je radost sledovat lidi s jakým očekáváním si prohlížejí jednotlivé panely.

Bylo instalováno pět panelů skoro se stopadesáti fotografiemi. Na výstavu

letos přispěli: Eva Vyhnalová, Jitka Štáralová, Jiří Vinkler, Jaroslav Janák, Pavel

Palas, Marie Dobrovolná a Naďa Kobesová. Z celé výstavy jedna strana

panelu byla s aktuální fotoreportáží Stanislava Gajdoše Naše Jánky. Stano

byl vůbec jediný, kdo dodal fotografie v rámci soutěže vyhlášené Asociací

polio. Jeho fotoreportáž byla velice aktuální z nedávné obrnářské svatby,

13

Asociácia polio v SR

která se zpečetila v Janských Lázních a doprovázelo jí pár vydařených portrétů

taky známých obrnářů v Jánkách.

Obrnáři postupně docházeli, vítali se s právě se léčícími kolegy a využívali

posezení nejenom ve vnitřních, ale hlavně venkovních kavárničkách

na příjemném slunečném povětří. Navečer se sešla parta obranářů

v kolonádě na společném vystoupení pacientských hudebních kapel. Polio

Music Karla Novotného a Polio Melody Band s kapelníkem Vaškem Filipem

vytvořili patřičnou náladu na zpěv, případně i taneček přítomných. Je

pravda, že letos se až tak vehementně netančilo, připadalo mi to, že většina

si chtěla popovídat a ty naše končetinky jsou na taneček již poslabší… čest

aktivním tanečníkům.

Sobotní ráno naznačovalo, že by mohlo opět vyjít krásné počasí a bylo

ho třeba. Vždyť až z Brna dojela mikrobusem minidelegace obrnářů na

čele s milým a o vše se zajímajícím Františkem Fuxem. Je dobře, že po

více než dvaceti letech se opět vrátil do našich Jánek, do místa kde trávil

hodně lázeňských pobytů. Brňáci přijeli včas, v pohodě se „vylodili“,

rozhlédli a mohli spěchat do Malého sálu na obrnářský aktiv. Sál se zcela

naplnil a už tu byli hosté: ze Státních léčebných lázní pan náměstek Renner

a novězvolený místostarosta Městského úřadu pan Košťál. Informovali

nás o současném dění ve městě a v samotných lázních. Potom se slova

ujal předseda AP Jindra Beneš a tajemnice Ludvika Bradová s informacemi

o činnosti a plánech naší asociace.

Po schůzi všichni spěchali na oběd, protože ve dvě začínalo kulturně

zábavné odpoledne na Minigolfu RELAX u kolonády na Dolní promenádě

u Moravců. A to byl další aspekt, proč jsme potřebovali pěkné počasí. Toto

nově otevřené místo jsme zvolili na naši odpolední akci s tím, že kromě

posezení v příjemném prostředí jsme byli na čerstvém vzduchu a vstřebávali

pozdněletní sluneční paprsky. Do toho nám hrál Polio Music Band

s kapelníkem Vaškem Filipem, perfektně nás obsloužil Moravcův personál

či už s pitím nebo grilovanými specialitkami. Zároveň to bylo poledne plné

her a soutěží. Kdo chtěl, mohl si zahrát minigolf, ping pong, petangue.

Všichni, kdo se zapojili, byli večer obdarováni nejenom za účast, ale i za

odvahu překonat pohodlnost příjemného posezení. Někteří sledovali toto

naše dění z horní silnice, přesunuli si tam lavičky z nejbližšího okolí. Měli

nás jako na dlani a kdo ví, jestli se báli sejít z kopečku u parkoviště, anebo

se báli, že se budou muset zapojit do soutěží. Ale to nehrozilo, každý si

hověl po svém, nikdo nikoho do ničeho nenutil a to bylo příjemné. Marta

Langmeierová nám ještě v krátkosti podala informaci k výměně průkazů

ZTP. Mnozí zůstali na minigolfu i po večeři a nemalá skupinka vydržela při

kytarách posedět do pozdních nočních hodin.

Ta společenštější část se opět přesunula do kolonády na večer s kape14

Informátor 1/2012

lou Vosa Band Mirka Vosáhla. V tradičním duchu hráli nejdřív k poslechu

a postupně se zaplňoval taneční parket a mnozí se patřičně odvázali.

My, organizační výbor, jsme na taneček neměli moc času, protože jsme

průběžně připravovali a rozdávali dárečky od sponzorů i samotných členů

AP. S přibývajícím časem se méně tančilo a více zpívalo. Jednotlivé skupinky

začínali nové a nové písničky, přišlo mi to, jako soutěž, kdo vytáhne tu hezčí

písničku. Závěr ale patřil tanci na rozloučenou s letošním festivalem.

Cestou do penzionu jsme slyšeli odezvu výborné zábavy z minigolfu –

vydrželi déle než my.

Neděle byla už časem na poslední setkání a rozhovory s přáteli, výbor

zasednul na svojí pravidelnou schůzi. Nastal čas oběda a po něm se už

začali účastníci letošního, myslím, že zdařilého setkání loučit a vyrážet na

cestu domů. Naopak obrnáři zrovna se léčící v Jánkách mohli ještě večer

v kolonádě posedět – k poslechu a tanci jim zahrála kapela Karla Novotného

POLIO MUSIC. No a to už byl opravdový konec Festivalu 2011. Všichni

jsme si při loučení slibovali, že příští rok si to zopáknem. Ať nám to vyjde!

(mm)

Naši jubilanti v roku 2012

35 rokov

29. 10. Haršány Branislav Cífer

45 rokov

22. 4. Košťálová Mária Smižany

50 rokov

11. 3. Čapkovičová Mária Dolná Krupá

16. 5. Urbanič Igor Stará Turá

30. 8. Jambrich Marián Sebedražie

55 rokov

19. 2. Nevlazla Ľubomír Zvolen

12. 3. Ralbovský Jozef Sološnica

13. 3. Angelovič Marián Košice

19. 3. Ing. Slezáková Jozefína Nové Mesto nad Váhom

28. 3. Dindová Nataša Levoča

20. 7. Sunitrová Ľudmila Pavlovce nad Uhom

15

Asociácia polio v SR

30. 9. Csibová Anna Bratislava

28. 10. Nesládeková Marta Poprad

5. 11. Papay Peter Humenné

20. 11. Sás Ján Dunajská Streda

23. 11. Malčeková Helena Banská Bystrica

60 rokov

12. 1. Lazo Jaroslav Trenčianská Turná

22. 1. Richter Vladimír Bratislava

23. 1. Petríková Zdenka Košice

10. 2. Krajčovičová Margita Ludanice

21. 4. Bakajsa Michal Pozdišovce

9. 5. Hegeduš Jonáš Nové Zámka

12. 7. Čerňanský Jozef Petrova Lehota

4. 8. Kobolová Daniela Rimavská Sobota

31. 8. Mažáryová Zdenka Martin

12. 9. Ing. Arch. Mudrák Pavol Poprad

13. 9. Ing. Mruzek Čestmír Ostrava

22. 9. Michaličová Jarmila Prešov

29. 9. Bartková Marta Košice

13. 10. Mozgová Anna Smižany

12. 11. Ing. Rusinová Daniela Spišská Nová Ves

28. 11. Gracová Anna Kežmarok

20.12. Mlích Pavol Čadca

26. 12. Juhásová Eva Poprad

65 rokov

8. 1. Konrádeková Margita Bratislava

7. 2. Barčíková Božena Ostrava

12. 2. Schýbalová Valéria Michalovce

21. 2. Mičlo Bohuslav Dunajská Streda

10. 4. JUDr. Horváthová Danica Bratislava

22. 4. Kočišková Helena Michalovce

20. 5. Bučeková Mária Bratislava

10. 6. Ratajová Zdenka Martin-Košúty

9. 7. Torma Matej Ložín

30. 7. Roszkos Ondrej Šamorín

4. 8. Ing. Slimák Miroslav Bratislava

26. 8. Farkaš Elemír Rožňava

10. 9. Pinzik Ľubomír Rimavská Sobota

16

Informátor 1/2012

17. 9. Pokorný Anton Nová Baňa

8. 12. Kubiš Ján Trnava

30. 12. Karnajová Helena Humenné

70 rokov

7. 1. Ing. Gašparík Vladimír Bratislava

12. 1. Druková Margita Stará Turá

13. 5. Liškayová Ľudmila Krupina

15. 5. Šúry Ján Trnava-Modranka

11. 6. Balajová Mária Mníchova Lehota

21. 10. Belejová Mária Bratislava

26. 12. Poremba Štefan Prešov

75 rokov

9. 2. Olach Vincent Čachtice

22. 2. Lichtensteinová Zuzana Turčianske Teplice

27. 5. Szatmáry Lórant Rožňava

29. 10. Ing. Suchá Alica Bratislava

19. 11. Čáslavka Josef Rožňava

25. 12. Frantová Eva Nové Zámky

80 rokov

26. 8. MUDr. Kunay Michal Košice

Česť ich pamiatke!

Opustili nás

Štefánia Bláhová, Martin

Štefan Konrádek, Bratislava

Perla Lehotzká, Košice

17

Asociácia polio v SR

I N F O R M Á C I E

Pekný deň,

dole podpísaný manažér chránenej dielne zriadenej pre ZŤP občanov

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, Vám predkladám ponuku

pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

S pozdravom

Martin Bruno – predajca novych vozidiel Skoda/Skoda Handy

Auto Valušek, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava

Tel: +421 2 6920 233, mobil: +421 902 941 410

Fax: +421 2 6920 2312

E-mail: skoda.handy@valusek.sk, www.valusek.sk

Pre ZŤP občanov

zvýhodnené obstarávanie osobných motorových vozidiel

a ich úprav podľa typu telesného postihnutia

Info: Tel. 02/69202331

* * * * *

Správa: Dobrý deň, po autohavárii som už 21 rokov na invalidnom vozíku.

S osudom som sa nezmierila, som aktívna, snažím sa stále pracovať

– som zamestnaná vo firme, ktorá vyrába domácu obuv pre všetky vekové

kategórie – ukážka výrobkov je na www.sbotex.sk. Keďže do práce za

nami chodia ľudia, ktorí majú rôzne deformácie nôh, popr. majú jednu

amputovanú a nemajú možnosť kúpiť si v obchode prezuvky, chcem Vám

ponúknuť možnosť poskytnúť naše služby Vašim členom. Firma im po telefonickej

konzultácii ušije papuče na mieru a za nižšiu cenu, ako sú ceny

v maloobchodných predajniach.

Kontakt: 041-4212638, Orange 0908-574372, T-mob. 0910-956463

Ďakujem za Váš čas a prajem pekný deň.

Haceková Iveta

* * * * *

Správa: Rád by som ponúkol 15 % zľavu na Antivírový software Kaspersky

Internet Security pre všetkých držiteľov preukazu ZŤP, nakoľko aj ja

sám som ZŤP. Vlastním internetový obchod a som registrovaným predajcom

Kasperskeho. Nájdete ma na http://kaspersky.securitysoft.eu.sk/

Kontakt: Maroš Fečko – Goodthings.sk, J. Cikkera 96231 Sliač

Tel: 0918/631074, securitysoftmf@gmail.com

18

Informátor 1/2012

Ako sme sa stali členmi Asociácie polio v SR

V nasledujúcom príspevku uverejňujeme pocity a vyznania niektorých

našich členov na otázku, ako sa stali členmi AP.

Je rok 1992

Mám za sebou úspešné a hektické obdobie. Vďaka Slovenskému zväzu

telesne postihnutých som sa dostala do okruhu ľudí, s ktorými je mi dobre

a medzi ktorými sa cítim rovnocenná – nehendikepovaná. Áno, ja som podľa

súčasných ľudských a spoločenských noriem hendikepovaná – takzvane

znevýhodnená. V jedenástich mesiacoch som sa pridala k dietkam, ktoré

postihla poliomyelitída. Rodičia boli zdesení, prečo práve ja, veď som sa

blyšťala čistotou, neexistuje, že by ma skolil dajaký vírus. Žiaľ skolil a tak

nastal čas pobytov v nemocniciach, ústavoch a kúpeľoch. Pre mňa to bol

normálny kolobeh života. Ako jedináčik som sa celkom tešila na pobyty v

kolektívoch detí s rovnakým osudom. Zažili sme mnoho strastných chvíľ

spojených s liečením, ale aj chvíle bláznenia, radostí, našli sme si životných

partnerov tiež postihnutých, založili rodiny. Mnohí z nás úspešne vyštudovali

a zastávali dôležité pracovné posty. O tom, že sme sa v zamestnaní

snažili podávať nie stopercentné, ale viacnásobné výkony, aby sme nevyzerali

ako znevýhodnení, o tom netreba písať.

Ako začala moja zväzová činnosť

Po ukončení štúdia som pracovala v okresnom osvetovom stredisku, kde

som mala v pracovnej náplni prípravy rôznych kultúrnych podujatí. Cítila

som ale potrebu realizovať sa v kruhu rovnako postihnutých. Preto som vyhľadala

Zväz invalidov a vstúpila do organizácie telesne postihnutých. Postupom

času sme na okresnej úrovni začali organizovať prvé sociálno-rehabilitačné

kurzy. V tom čase – v roku 1987 – mali úplne iný charakter ako dnes.

Neorganizovali sa v zariadeniach, kde bol bazén a rôzne procedúry. Boli v

ubytovacích zariadeniach a podľa toho sme museli koncipovať program. Náš

prvý kurz sme absolvovali v Hoteli Brezina nad Trenčínom. Na každý deň

sme naplánovali prednášku, návštevu mesta alebo kultúrneho vystúpenia,

organizovali drobné hry a súťaže. Aby sme aspoň trošku dali zabrať aj nášmu

fyzičnu, dochádzala každé dopoludnie rehabilitačná sestra a my na chodbe,

na dekách sme cvičili. Na dva večery sme zabezpečili diskotekára a div sa

svete, bol to obrnár Jožko Chupáč. Účastníkom kurzu sme sa venovali v plnej

miere, v podstate do večierky sme mali pre nich pevný program. No a po

večierke organizačný výbor pripravoval a dolaďoval program na ďalší deň.

19

Asociácia polio v SR

Boli sme výborná parta – okrem Petra Bohuša a Jara Laza – sme boli všetko

obrnári: ja, Milka Staňáková, Alenka Chudá a už menovaný Jožko Chupáč.

Tu vlastne vznikla prvá trenčianska obrnárska skupinka. Do ďalších kurzov

sme špecifikovali účastníkov podľa postihnutia a tak sa stalo, že na jar v roku

1992 sme zorganizovali okresný sociálno-rehabilitačný kurz pre postihnutých

poliomyelitídou. Kurz bol v prekrásnom prostredí Trenčianskych Teplíc,

v hoteli Poľnohospodár. Zúčastnilo sa ho dvadsaťdva obrnárov z okresu

Trenčín – všetko budúci členovia Asociácie polio v SR.

Založenie Asociácie polio v SR

V tom čase som v rámci SZTP bola i členkou ústredného výboru a jeho

pracovníčka Marika Lakatošová ma presviedčala, že po vzorue Čechov

by sme aj my na Slovensku mali založiť špecifickú organizáciu obrnárov.

Nástojila noa tom, že zorganizujeme celoslovenský sociálno-rehabilitačný

kurz pre postihnutých poliomyelitídou a tam bude vhodná príležitosť na jej

založenie. Neprotestovala som mysliac si – veď uvidíme.

Tak sme sa v lete 1992 zišli v hoteli Brozman v Sielnici pri Banskej Bystrici.

Nie síce všetko obrnári, pretože nie všetky okresné výbory dodržiavali

striktný výber účastníkov kurzu, ale väčšinou to boli obrnári. Marika Lakatošová

nám veľmi fandila, vlastne správne po slovensky fanúšikovala, a robila

všetko pre to, aby sme boli spokojní. V rámci programu sme navštívili

Rehabilitačný ústav v Kováčovej a dokonca sme dvomi mikrobusmi SZTP

absolvovali jednodňový výlet do Viedne. Skoro denne sme dochádzali na

kúpalisko v Kováčovej a užívali si krásneho letao. Urobili sme si aj večernú

opekačku pri grile. Tým, že účastníkom bol Jožko Chupáč, mali sme zabezpečené

pravidelné diskotéky – pre nás rehabilitácie tancom.

Veľmi som sa tešila na účastníkov, veď medzi prihlásenými bola aj moja

bývalá janskolázeňská kamarátka – Marta Kažimírová, vtedy už Dlabalová.

Dorazila i s manželom, sestrou a malým Janíkom. Mimochodom, Janík je

teda prvé obrnárske dieťa, ktoré s nami absolvovalo kurz. Náš Martin bol až

v Sklených Tepliciach. Samozrejme som spoznala Jozefa Tlamku, Magdu

Sedmíkovú, Betku Krupkovú, Marcelku Bilínovú, Helu Gálisovú a ďalších,

Trenčianka Alenka Chudá bola s nami tiež.

Na inšpiráciu k založeniu asociácie polio Marika Lakatošová pozvala z

Čiech JUDr. Jana Hutaře, zakladajúceho člena českej AP. Ten nám porozprával,

ako to u nich funguje a aké výhody sú s asociáciou spojené pre jej

členov. Jan Hutař do dnešných dní aktívne pôsobí v českej Národnej rade

zdravotne postihnutých. Jan s nami absolvoval i rehabilitáciu tancom a

ráno sa vrátil domov. Pre nás nastali časy diskusií, zhodovali sme sa v tom,

že my nemáme žiadnu databázu obrnárov a ani sa tak nepoznáme, ako sa

20

Informátor 1/2012

poznajú českí obrnári hlavne vďaka kúpeľom vo Veľkých Losinách a Janských

Lázňach. Marike Lakatošovej sme oponovali, že ešte nie je tá správna

doba na založenie asociácie a ja som tiež naznačovala, že by som chcela

chvíľku zvoľniť a venovať sa rodine. Marika bola ale neoblomná – založiť,

založiť, založiť! Nakoniec sme 8. 8. 1992 založili prípravný výbor s prvoradou

úlohou – získať členskú základňu. Bola to náročná úloha, ujal sa jej

Jozef Tlamka, ja, ako som naznačila, som sa stiahla.

Jozef si založil jeden veľký zošit s abecedou a každú novú, ako on hovorieval,

ovečku doň zapísal. Ten zošit do dnešných dní opatrovala Milka

Staňáková a ja som si ho od nej prevzala – je to už historický dokument.

Jozef si našiel ďalšieho aktívneho obrnára z Čadce Jara Bobeka. O asociácii

polio potom informovali prostredníctvom SZTP – jej okresných organizácií a

prostredníctvom vtedajšieho dostupného média – teletextu. Postupne sa hlásili

obrnári z celého Slovenska a páni ich zapisovali do spomínaného zošita.

Návrat do asociácie

Dlho som nevydržala byť pasívnou a v roku 1994 som sa vrátila do SZTP

a samozrejme do Asociácie polio. Hneď som sa ujala organizácie prvého

celoslovenského sociálno-rehabilitačného kurzu vyslovene len s obrnárskou

účasťou. Kurz bol v Nočnom sanatóriu v Sklených Tepliciach. Zišlo sa

nás síce pomenej, ale bol to základ na rozbehnutie tej pravej – obrnárskej

činnosti. Nezabudnem na to, ako sme sa schádzali a radovali zo spoznávania

sa – so Zuzkou Lichtensteinovou, Irenkou Kováčovou, Ruženkou Dzurejovou,

Helenkou Baňasovou a vlastne všetkými ostatnými – verím, že aj

pre nich to boli radostné chvíle spolupatričnosti. A hlavne účastný bol aj

Jozef Tlamka a moja verná „obrnárska“ sestra Milka Staňáková. Priznám sa,

že to bolo krásne obdobie, báječná spolupráca a elán urobiť všetko pre to,

aby sa slovenskí obrnári mohli čo najviac stretávať.

V Sklených Tepliciach sme sa stretli na rekondícii i v ďalšom roku –

rozhodujúcom pre právne založenie Asociácie polio v SR. Na prvej členskej

schôdzi bol za predsedu zvolený Dr. Jozef Tlamka, ktorý bol veľkým

prínosom pre zviditeľňovanie obrnárov na Slovensku. Aj podpredsedníčka

Joja Slezákova mala,a ešte aj má, v Rade nezastupiteľné miesto, vďaka nej sa

nadviazala aktívna spolupráca s MUDr. Gazdíkovou z Rajeckých Teplíc – dá

sa povedať jedinou doktorkou, ktorá sa špeciálne venovala obrnárom a postpoliosyndrómu.

Najdôležitejšie ale bolo to, ako sa zvyšovala členská základňa.

Ako sme boli radi, že zase pribúdajú noví členovia. Mnohí sa o našej asociácii

paradoxne dozvedali z českého informátora AP. A tak sa do asociácie

dostávali známe to osobnosti – Alicka a Rudko Suchý, Kánovci a zase ďalší,

ktorých by som mohla menovať, ale to by nám nestačil Informátor.

21

Asociácia polio v SR

Po Sklených Tepliciach sme zorganizovali prvé klubové stretnutie obrnárov

okresu Trenčín – všetci sa prihlásili za členov a začali sme sa pravidelne

stretávať. Na základe trenčianskeho klubu sa sporadicky schádzali aj

v Čadci, neskôr sa zaktivizovala veľká skupina obrnárov v Bratislave a táto

ako jediná sa schádza do dnešných dní.

Potom to už išlo jedno za druhým: organizácia rekondícií, prvé víkendové

stretnutia, zájazd do Janských Lázni, vydávanie Informátora. S vydávaním

a hlavne expedovaním Informátora máme s Milkou krásne pracovné

spomienky. Keď už sme všetky časopisy nabalili do obálok, obálky natlačili

do tašiek, vydali sme sa na poštu, peši na zastávku, na autobus, z autobusu

zasa peši na poštu. Samozrejme, to skoro všetko niesla zdatnejšia Milka

– bola ako vianočný stromček – aj sme sa tomu smiali, aj sme z toho boli

vysilené, ale bola to nielen sranda, ale aj radosť.

Nasledovala šnúra pobytov na nezabudnuteľnej Zemplínskej Šírave

v hoteli Chemes. Priznám sa, že s týmto miestom sú spojené moje najkrajšie

spoločné pobyty, nevyrovnali sa tomu ani Dudince so svojim novým

bazénom. Šírava bolo miesto, kde bola tá pravá obrnárska atmosféra, kde

sme neustále boli spolu či už na procedúrach, či už na spoločných akciách,

na kávičke, nikde sme sa nemohli minúť. A nám vyhradená spoločenská

miestnosť s našimi diskotékami, taktiež prístupnosť bazénu od rána do večera,

to všetko nemalo chybu. Neodmysliteľné bolo aj krásne prostredie

Šíravy okolo vody a v okolitých lesoch.

Víkendové stretnutia sme začali organizovať v Dolnom Kubíne, nasledovali

Piešťany v hoteli Máj, Sklené Teplice. Ďalšie víkendovky v Piešťanoch

v hoteli Satelit a ďalšie rekondície ešte na Šírave a v Dudinciach

úspešne organizovala nová Rada AP už pod vedením Alicky Suchej, mojej

organizačnej nástupkyni Evky Lazurovej a tajomníčky Aničky Hmirákovej.

Odchod do Čiech

Porevolučná doba a následné rozdelenie Československej republiky

zmenili viacerým životy. Mne s rodinou podstatne, mnohí ste to prežívali

s nami. Kvôli Česťovej práci sme sa rozhodli presťahovať do Čiech, do

miesta jeho rodiska. V podstate mi to nevadilo, bola som zvyknutá od mala

meniť miesta pobytov. Kladom bolo to, že som spoznala nových ľudí, získala

dobré zamestnanie, nové skúsenosti. Jediným mínusom bolo, že som

musela opustiť našu Radu asociácie a organizáciu akcií. Už by to nebolo

na tú diaľku zvládnuteľné. Zo začiatku som aj dochádzala na rekondície

aspoň na „čumandu“ a načerpanie našej obrnársko-rodinnej atmosféry. Ani

neviete, aká som bola rada, keď sme prišli do Dudiniec až večer, ako sme sa

s vami stretávali na prechádzke a akú ste prejavovali radosť, že sme prišli.

22

Informátor 1/2012

Jedným z najväčších kladov nášho bývania v Čechách je fakt, že môžeme

chodiť do kúpeľov do Janských Lázni. Až doteraz to bývalo na sedem

týždňov a bývali to úžasné pobyty – myslím, že mi to veríte. Možno ešte

tento rok sa nám to podarí, ale potom nás v rámci reformy zdravotníctva

čakajú podstatné zmeny, ktoré postihnú i Janské Lázne. No uvidíme, možno

sa opäť vrátime na slovenské rekondície.

Určite mi uveríte i to, že som tu v Čechách stretla mnohých obrnárov

a že mi dlho netrvalo, aby som sa aktívne nezapojila do činnosti českej

Asosiácie polio. A tak sa podieľam na organizácii Festivalu Obrnári obrnárom

a o obrnároch, ktorý pravidelne organizujeme koncom septembra ako

víkendové stretnutia. Už je to tretí rok, čo sme s redakčnou radou prevzali

vydávanie Zpravodaja AP vychádzajúceho dvakrát do roka. Aktívnym obrnárskym

životom žijeme aj tu priamo v Ostrave. Pod vedením manželov

Evy a Vladimíra Přibylových, ktorých ste mali možnosť poznať na dvoch

našich víkendových stretnutiach, sa pravidelne stredu schádzame na rehabilitačnom

plávaní a dvakrát do roka na spoločných večeriach.

Novým aspektom v mojej činnosti je nenápadné spojovanie národných

asociácií. V roku 2010 sme v rámci Festivalu a 20. výročia vzniku českej

AP pozvali aj zástupcov slovenskej asociácie a maďarských obrnárov, ktorí

ešte nemajú vytvorenú špecifickú organizáciu. Za nás Slovákov sa zúčastnil

sám terajší predseda Štefan Grajcár s Aničkou Hmirákovou a za Maďarov

Karol Felegyi, ktorého tiež poznáte z pobytov na Zemplínskej Šírave. Jeho

sprevádzali ešte dvaja obrnári, bývalí „janskolázeňští“ pacienti. Strávili sme

prekrásny predĺžený víkend – prekrásny spoločne strávenými chvíľami bohatého

programu, nie moc krásnym, čo sa týka počasia. Medzi zástupcami

týchto troch národných asociácií sa pomaly rodila myšlienka vzájomnej

spolupráce.

Tento rok bude česká asociácia organizovať stretnutie Európskej únie

polio (EPU) v Janských Lázňach. Je to ďalší náznak potreby spájať sa z dôvodu

komplexnejšieho riešenia súčasných problémov a potrieb obrnárov.

Verím, že slovenská asociácia, v rámci svojich možností, bude aktívne participovať

na možnej spolupráci aspoň okolitých obrnárskych organizácií.

Pre mňa je to nový pocit nadšenia z medzinárodnej spolupatričnosti a otvoreniu

sa Európe a tým pádom aj obrnárskemu svetu.

Čo mi dala asociácia polio

Keby som nakoniec mala zhodnotiť, čo mi poliomyelitída a následne

Asociácia polio slovenská či česká vzala alebo dala, zvolila by som – čo mi

dala. Dala mi odolnosť pri prekonávaní rôznych životných situácií aj tých

najťažších. Dala mi skvelých kamarátov, priateľov nielen na Slovensku, ale

23

Asociácia polio v SR

aj v Čechách a Maďarsku. Dala mi manžela, máme skvelého syna. Čo viac

si môžem priať.

Asociácia polio bola a je pre mňa veľkou rodinou, do ktorej sa stále rada

vraciam. Je mi s vami všetkými báječne – mám vás rada!

Marika Mruzková

bývalá Trenčianka teraz Ostraváčka

Jedného dňa mi zavolala priateľka z Prahy – tiež obrnárka – že sa založila

Asociácia polio v Čechách a vraj sa zakladá aj na Slovensku. To

bol impulz, aby som začala pátrať po osobách, ktoré na Slovensku tvorili

zakladajúcu skupinu. Zo začiatku sa mi nepodarilo nadviazať kontakty, až

neskôr mi niekto dal telefón na Mariku Mruzkovú. A potom to už išlo ako po

masle. Bolo práve pred víkendovým stretnutím v Trenčíne, na ktoré nás Marika

srdečne pozvala, aj keď už bolo po uzávierke termínu. Jej reakcia na náš

záujem o členstvo bola taká nákazlivá v tom zmysle, že len prehĺbila naše

nadšenie nad založením združenia osôb postihnutých detskou obrnou.

Prvé stretnutie s „polio rodinou“ bolo pre nás s manželom také zoznamovacie.

Pri stole sme sedeli s Jožkom a Marietou, ktorí nám radi zodpovedali aj

naše otázky. A potom prišli rekondičné pobyty na Šírave. Myslím, že nebudem

ďaleko od pravdy, keď poviem, že tam sa stmelil náš veľký kolektív. A aj to je

pravdou, že dušou všetkých podujatí bola Marika. Jej patrí vďaka za to, že sme

takí, akí sme dnes a že sme dokázali sa aspoň trocha zviditeľniť.

Ja som už len v roku 1998 prevzala štafetu a snažila sa ďalej rozvíjať

načrtnutý cieľ.

A čo mi dáva členstvo v našej asociácii?? Dáva mi pocit, že mám mnoho

priateľov. A nie je to len pocit, ja ich skutočne mám. S niektorými sa stretávam

častejšie – chodíme aj na spoločné dovolenky, s niektorými menej

často. Pri našich stretnutiach, na ktoré sa vždy veľmi teším, predebatujeme

naše problémy, podelíme sa o radosti, navzájom si poradíme.

Želám si, aby tých stretnutí a zážitkov bolo ešte veľa.

Alica Suchá

Dobrý vietor do plachiet

S týmto prianím vyprevádzali lode na ďaleké cesty. Pomocou takýchto

ciest sa spájali brehy kontinentov, ktoré delila veľká voda. K takejto lodi

možno prirovnať našu Asociáciu Polio v Slovenskej republike (ďalej len

asociácia) a treba hneď dodať, že počas dvadsaťročnej plavby mala dobrý

vietor, dobrú posádku aj kapitánov. Ešte by som pár riadkov venoval tejto

mojej predstave, veď asociácia skutočne spája, alebo sa aspoň snaží spájať,

24

Informátor 1/2012

všetkých obrnárov či už ide o východ, západ, sever či juh nášho krásneho

Slovenska. Ako to má robiť, je dané stanovami. Chcela by osloviť a podať

pomocnú ruku každému obrnárovi, ktorý prejaví záujem.

Plavba asociácie bola pokojná, príjemná, veselá ba niekedy až búrlivo

veselá (diskotéky s tombolou). Najväčšou dilemou boli vždy financie.

Spočiatku bol SZTP, ktorý zastrešoval našu asociáciu, k nám štedrejší, teraz

tvoria väčšinu našich financií dve percentá z daní, prípadne príspevky

sponzorov. Vďaka ním môže naša plavba ďalej pokračovať.

Mám ešte do budúcnosti takú predstavu, možno nereálnu, že by v každom

kraji bol klub obrnárov alebo aspoň jeden iniciatívny člen, akýsi

„styčný dôstojník“, ktorý by vedel sprostredkovať problémy daného kraja,

či mesta, prípadne by získaval v danom mieste nových členov.

Položme si otázku prečo bolo treba postaviť loď s názvom Asociácia

Polio v SR pre slovenských obrnárov? Koncom roka 1990 som bol poslednýkrát

na liečení v Jánskych Lázňach. Sedel som v jedálni pri stole, kde

pravdepodobne sa kreovala Asociácia Polio ČR. Nechápal som prečo mňa

nechcú prijať len preto, že som Slovák. Bola to hektická doba, keď sa debatovalo

o pomlčke, o tom kto na koho dopláca, atď. Mám dojem, že naši českí

obrnári už v tom čase vedeli, že sa republika rozdelí. Určite jednou z pohnútok

pre zakladateľov asociácie v roku 1992, bola aj táto skutočnosť.

Je dobré, že Česi a Slováci sa dohodli nežne o rozdelení republiky

a vzťahy oboch národov, vrátane obrnárov, sú na vysokej úrovni. Toho

príkladom je aj spolupráca oboch asociácií.

Ako som sa ja stal členom Asociácii Polio v SR? Odpoveď je jednoduchá.

Marika Mruzková po svojom otcovi, mojom spolupracovníkovi, odkázala,

že sa mám dostaviť tam a tam a bolo to! Alenka Chudá, moja spolupracovníčka

(zakladateľka AP), bola mojou prvou informátorkou a tiež

mala zásluhu na mojom členstve. Hneď som aj dostal úlohu urobiť zoznam

členov podľa prihlášok, ktoré už došli. Podľa mňa Marika bola a je kľúčová

osoba asociácie a teraz aj na českej lodi – Asociácie Polio v ČR. S Jozefom

Tlamkom som sa stretol a zoznámil v osemdesiatych rokoch na liečení

v Jánskych Láznach. Svojou prirodzenou autoritou vzbudzoval v každej

spoločnosti pozornosť a rešpekt a bol dôstojný prvý kapitán a spolu s Marikou

mali významnú zásluhu pri počiatočnej plavbe.

V rámci asociácie sa vytvoril trenčiansky klub, ktorý bol zároveň akýmsi

centrom asociácie. V tomto klube som bol členom aj ja. Tu sa stretávali

obrnári z Trenčína, Nového Mesta nad Váhom, Dubnice, Starej Turej.

Stretnutia boli každý mesiac. Bolo veselo, nemôžem zabudnúť na „troch

býkov“ zo Starej Turej. Stretnutia organizovala Marika. Neskoršie som sa

stal členom Rady AP v SR a bola mi pridelená funkcia informatika. Tak

25

Asociácia polio v SR

som bol prinútený sa bližšie oboznámiť s celou problematikou a hlavne na

akých právnych princípoch funguje naša asociácia.

Po niekoľkých rokoch sa centrom asociácie stala Bratislava, kapitánkou

Alicka Suchá a včeličkou tajomníčka Anička Hmiráková.

V roku 2010 bol ustanovený ďalší kapitán lode AP v SR Štefan Grajcár.

Tak, Števko, „karuj“, kormidluj dobre, vyhýbaj sa plytčinám a nech fúka

dobrý vietor do plachiet pri plavbe lode AP v SR na cestách, ktorých cieľom

je hľadať poklady v prospech členov AP v SR.

Tento môj príspevok bol iniciovaný Alickou – citujem: „napíš článok do

Informátora – a keď nič iného tak ako si sa stal členom AP“. Alicku nie je

možné neposlúchnuť, aj preto bola dobrou kapitánkou, a ďalej sú jej iniciatívne

návrhy prospešné. Takže k faktu ako som sa stal členom asociácie

som si dovolil „niekoľko faktických pripomienok“ čo sa týka vzniku a histórii

asociácie. Ospravedlňujem sa ak som v mojom príspevku neuviedol

správne niektoré udalosti, či aktérov. Čas je neúprosný a už niektoré udalosti

si človek ťažšie pripomína a radšej ich prikrášľuje.

A roky jdou a roky dál jdou (pieseň J. Zmožek) a my viac a viac zisťujeme,

že naši zakladatelia AP v SR, nech ich viedli akékoľvek pohnútky, urobili

dobrú vec a zaslúžia si pri dvadsiatom výročí našu úctu a chválu. Ja za seba

chcem len povedať, že som rád, že som mohol byť spolu Vami, obrnári!

Všetko dobré praje

Jozef Danek

Ja som sa stala členkou AP ešte za spoločného štátu Čechov a Slovákov

v roku 1990. Stalo sa to v Janských Lázňach v Kolonáde. Tam som

sa zoznámila s Markétou Fidlerovou z Prahy. Bola to úžasná žena, veľmi

schopná organizátorka, sympatická, ľudská. Veľmi mi pripomína našu

Mariku Mruzkovú. Programy, ktoré navrhovala, boli úžasné – hodnotné

prednášky, karneval, ba bola aj kapela Polio. Boli sme ešte mladí, zvládli

sme aj náročnejšie autobusové zájazdy. Sú to krásne spomienky. Bolože

to nadšenia. Trvalo dva roky, kým vznikla AP na Slovensku. Od svojich

priateľov v Prahe som dostala kontakt na J. Tlamku, s ktorým som sa ihneď

spojila. Členkou som od začiatku od roku 1994. Bola som hneď na prvom

rekondičnom pobyte v Sklených Tepliciach. Odvtedy som bola na každom

víkendovom a rekondičnom pobyte.

S Marikou Mruzkovou som sa stretla prvýkrát na autobusovej stanicie

v Žiari nad Hronom. Bolo to veľmi milé stretnutie, dodnes si ho pripomíname...

Našla som si mnoho priateľov v našej polio rodine. Tieto stretnutia

ma vždy napĺňajú novým optimizmom a silou.

Zuzana Lichtensteinová

26

Informátor 1/2012

S pribúdajúcimi rokmi objavujem veľmi často srdce. To srdce, v ktorom

sídli radosť, pokoj, láska. Pri každoročnom stretnutí s mojimi priateľmi polio

ako by som to srdce strácal a nastala zmena v podobe tanca hip-hop,

v ktorom všetci pre zmenu objavujeme nohy, ruky ako aj rozum, aby sme

udržali rovnováhu. Veď či nie je krásne vidieť Ruda s Alickou pri tangu,

alebo Vojta s jeho pani pri valčíku, či zlatovlasú Mariku pri foxtrote (druh

tanca rýchleho tempa).

Krásna je tá obrna v spoločnosti priateľov, ktorí sa nikdy nikomu nesťažovali,

ba naopak, sme jedineční, veľmi dobre viditeľní a trpezlivo čakajúci

na smrť, po ktorej sa všetci vyliečime. Mali sme šťastie, že sme žili v dobe,

ktorá k nám bola milosrdná a nespravila z nás kur...y, v lepšom prípade nevyliečiteľných

alkoholikov s nadpriemernou inteligenciou a obrátene, ako

v dnešnej dobe.

Členom Asociácie polio som od roku 1996, kde v celom mojom živote

rozhodovala neviditeľná ruka anjela strážneho, ktorý ma viedol celý život,

najprv cez veľké prekážky, starosti (o ktorých viem len ja) čo nám život nachystal,

až po víťazstvo terajšieho života. Nedokážem poriadne vyjadriť ani

vďaku pokľaknutím a pokorou pre oceľovú výstuhu môjho aparátu.

Keď ma prijímali do prvého zamestnania, riaditeľ Dr. Ing. Arch. K... napísal

do dotazníka, že prichádzam z ústavu mrzáčkov. Toto slovo malo vo

mne odozvu debila, a čuduj sa svete, znovu som sa s tým slovom stretol

v roku 2011 v televíznej relácii Ol...a An....ho. Tento bavič so smiechom

poznamenal, že ho prišli pozdraviť mrzáčkovia z ústavu, ktorí sa klátili ako

vrecia zemiakov. No čo, hlavne, že nemáme architektonické bariéry.

Srdca kus za ten smiech a radosť, ktorú spolu s Asociáciou polio prežívame!

Všetkým vám praje pevné zdravie

Fero Kán

Ten príbeh sa odohral asi pred 15 rokmi. Bývali sme vtedy ešte v Dúbravke

a boli sme členmi SZTP Bratislava 4. Jeden večer nám zazvonil telefón,

volal nám predseda našej organizácie p. Nebus, že dostal ponuku pre

rodiny s hendikepovanými deťmi na rekreačný pobyt na Duchonke, ktorý

organizuje organizácia SZTP Sereď, kde majú ešte voľné miesta. Po krátkej

úvahe sme sa rozhodli túto ponuku prijať Na začiatok že pôjde manželka

s Táničkou a ja, nakoľko som mal v tom čase absolvovať študijný pobyt

v Rakúsku v rámci programu PHARE, sa potom vyberiem za nimi. Tak sa

aj stalo a po týždni som sa aj ja ocitol na Duchonke. Na moje prekvapenie

som sa tu stretol so starými kamarátmi ešte z čias pobytu v Jánskych

Lazňach s Ferom Kánom a Edom Šurim. Fero sa ma hneď opýtal, prečo

27

Asociácia polio v SR

nie som členom POLIO, ja som však v tom čase o POLIU nič nevedel.

Mimochodom, podnes netuším, ako sa podarilo Ferovi presvedčiť Helenku,

že ide na Duchonku dokončiť nejaký projekt, faktom však zostáva, že

v izbe, kde býval, mal naaranžovaný tvorivý neporiadok formou pauzáku

a rysovacích pomôcok, nie som si však istý, či na pauzákoch pribudli aspoň

nejaké čiarky. Potom proces vstupu do POLIA bol rýchly, navštívil som

rodinu Suchých pre prihlášku, kde ma Rudo ihneď prekádroval, že z akých

dôvodov chcem vstúpiť do POLIA. Keďže som úspešne zložil prijímacie pohovory,

zúčastňujeme sa pravidelne všetkých akcií POLIA a zároveň sme

získali nových veľmi dobrých priateľov, s ktorými sa pravidelne navštevujeme

a trávime spolu aj dovolenky. V našej organizácii POLIO sme získali

mnoho nových priateľov a na stretnutia s nimi sa vždy tešíme.

Aj keď, bohužiaľ, nám nejako veľmi rýchlo pribúdajú rôčky, prajem našej

organizácii, aby ešte dlhé roky mohla organizovať spoločenské akcie

pre našich členov, na ktoré sa všetci členovia vždy veľmi tešia. Pri tejto

príležitosti chcem úprimne poďakovať všetkým funkcionárom, ktorí, či už

v minulosti alebo v prítomnosti, sa podieľali na chode organizácie a organizovaní

akcií pre členov. Do ďalších rokov všetkým členom aj našej organizácii

želám, aby v dobrej kondícii a zdraví prežila ešte mnoho rokov.

Vojto Antošovský

* * * * *

Čo dodať na záver. Príspevkov k danej téme neprišlo veľa, ale tie, ktoré

sme uverejnili, spoľahlivo odzrkadľujú cestu, ktorú naša asociácia prekonala

za 20 rokov.Najlepšie to vystihla Marika, ktorá zachytila všetky detaily

a úskalia tejto cesty. Určite budete so mnou súhlasiť, keď poviem, že sa

nám podarilo vytvoriť pevnú „polio rodinu“. A byť jej členom je pre každého

obrnára poznaním, že tam má veľa priateľov, ktorí ho majú radi a sú

ochotní vždy pomôcť. Každý sa rád vracia do kruhu tejto rodiny. Želáme si,

aby to takto ostalo aj naďalej.

A.S.

Všetkým našim členom prajeme

príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov!

28

Informátor 1/2012

Zloženie Rady Asociácie polio v SR

Predseda: PhDr. Štefan Grajcár, Žehrianska 7, 851 01 Bratislava

Tel.: 02/6383 4540 D (domov), 02/2045 5910 Z,

0905/542 748, e-mail: grajcar@chello.sk

Podpredsedovia: Ing. Vojtech Antošovský, Kutuzovova 2, 831 03 Bratislava

Tel.: 02/4437 2992 D, 0905/864 489,

e-mail: vojtech.antosovsky@azet.sk

Ing. Alica Suchá, Púpavová 24, 841 04 Bratislava

Tel.: 02/6542 7959 D, 0903/949 136, e-mail: alica.sucha@slovanet.sk

Tajomníèka: Mgr. Anna Hmiráková

M. R. Štefánika 589/68, 907 01 Myjava,

Tel.: 034/6216 224 D, 0904/977 341, e-mail: a.hmirakova@centrum.sk

Hospodárka: Helena Kánová, L. Dérera 2, 831 01 Bratislava

Tel.: 02/5477 2951 D, 0902/539 022

Èlenovia: MUDr. Zuzana Baranová, PhD

Nám. L. Novomeského 5, 040 01 Košice

Tel.: 055/625 0727 D, 055/640 3688 Z, 0905/317 430

e-mail: zbaranova@post.sk

Ing. Jozef Danek, Lehotského 4, 811 05 Bratislava

Tel.: 02/5249 5417 D, 0907/626 212, e-mail: jdanek@nextra.sk

Eva Lazurová, 072 41 Vyšné Remety è. 13

Tel.: 056/6595 056 D, 0908/825 601

Ing. Jozefína Slezáková

Tematínska 7, 915 01 Nové Mesto n/Váhom

Tel.: 032/7714 403 D, 033/7725 741 Z, 0903/237 285

e-mail: j.slezakova@zoznam.sk

Kontrolná komisia AP v SR

Predsedníèka: Jana Šebianová

Novozámocká 2473/3, 960 01 Zvolen

Tel.: 045/5332 148 D, 0903/680 962, e-mail: sebianova@techcom.sk

Èlenovia: Daniela Köbölová

Malohontská 26/7, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: 047/563 41 39 D, 0904/866 587

e-mail: daniela.kobolova@gmail.com

Miloš Stilhammer, Bakošova 28, 841 03 Bratislava

Tel.: 0911/323 379

Informátor Asociácie polio v SR

Vydáva a bezplatne rozširuje pre svojich èlenov a priaznivcov AP v SR

Zostavila: Ing. Alica Suchá, grafická úprava: Senková

Vytlaèil: Kartprint