Poďakovanie zakladateľke AP v SR

27.05.2012 21:12

Asociácia polio v Slovenskej republike,

Republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých

týmto vyjadruje svoje

POĎAKOVANIE

pani Mgr. Marike Mruzkovej

za dlhoročnú aktívnu činnosť v Rade Asociácie polio v SR a za neutíchajúce úsilie robiť niečo v prospech občanov postihnutých

detskou obrnou a jej neskoršími následkami, ako aj za významné aktivity podnecujúce spoluprácu s Asociáciou polio v Českej republike..

 

    predseda Rady

Asociácie polio v SR

      RŠO SZTP

V Piešťanoch 4. mája 2012