Slovenský zväz telesne postihnutých

 

Štatút  Republikovej špecifickej organizácie                     Asociácia polio v Slovenskej republike

 

Čl. I.

Základné ustanovenia

 1. Názov:  Slovenský zväz telesne postihnutých, republiková špecifická organizácia

                    Asociácia polio v Slovenskej republike

 1. Oficiálna skratka: RŠO SZTP AP v SR
 2. Sídlo: Žehrianska 7, 851 07 Bratislava
 3. Pôsobnosť: Slovenská republika
 4. Republiková špecifická organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých Asociácia polio v Slovenskej republike (ďalej len „RŠO SZTP AP v SR“) je  organizačnou jednotkou špecifického zamerania, ktorá má republikovú pôsobnosť s právnou subjektivitou.

 

Čl. II.

Poslanie a cieľ činnosti

 1. RŠO SZTP AP v SR je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt. Má právnu subjektivitu v zmysle stanov SZTP.
 2. Základným programom a cieľom RŠO SZTP AP v SR je ochrana záujmov skupiny obyvateľov Slovenskej republiky postihnutých následkami po poliomyelitíde, nepretržité  odborné vystupovanie pri formovaní a tlmočení ich oprávnených požiadaviek a pomoc pri riešení ich sociálnych, ekonomických, zdravotných, pracovných a spoločenských potrieb a záujmov.
 3. Cieľom RŠO SZTP AP v SR pri riešení životných podmienok jej členov je:
  • sústavná integrácia do spoločnosti a priama aktívna účasť na vytváraní vlastného sociálneho postavenia,
  • analýza spoločenského a právneho postavenia,
  • celoslovenská a regionálna koordinácia sociálnej, liečebnej a pracovnej rehabilitácie,
  • rozvoj aktivity, solidarity, komunikácie, informovanosti a vzájomnej pomoci,
  • zabezpečenie primeranej celoslovenskej a regionálnej starostlivosti,
  • vytvorenie informačného databázového súboru pre RŠO SZTP AP v SR, vrátane databanky s nevyhnutnými údajmi o postihnutých občanoch vo väzbe na pripravovaný automatizovaný administratívny  systém v SR,
  • zabezpečenie informačnej a publikačnej činnosti v rámci informátora polio a v masmédiách,
  • spolupráca s asociáciami poliomyelitikov v zahraničí.

 

Čl.  III.

Predmet činnosti

 1. Sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby v zmysle platných právnych predpisov.
 2. Programy sociálnej rehabilitácie a rekondície.
 3. Zdravotnícka osveta.
 4. Pomoc pri obstarávaní ortopedických, protetických a kompenzačných pomôcok.
 5. Činnosť zameraná na odstraňovanie architektonických bariér.
 6. Pomoc pri pracovnom uplatnení členov v nadväznosti na zdravotný stav.
 7. Kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácia a šport.
 8. Informačná, publikačná a propagačná činnosť.

 

Čl. IV.

Členstvo

 1. Riadnym členom RŠO SZTP AP v SR sa môže stať:
  1. každý občan, ktorý má následky po poliomyelitíde a ktorý dovŕšil 18 rokov veku,
  2. rodinný príslušník občana s následkami po poliomyelitíde,
  3. priateľ a priaznivec RŠO SZTP AP v SR,
  4. cudzí štátny príslušník, ktorý zaplatí členský príspevok a súhlasí so štatútom a programom RŠO SZTP AP v SR.

2.    Členstvo vzniká:

 1. u občana, ktorý má následky po poliomyelitíde, dňom doručenia jeho prihlášky Rade RŠO SZTP AP v SR a zaplatením členského príspevku,
 2. u ostatných občanov na základe ich žiadosti o členstvo, po kladnom rozhodnutí Rady RŠO SZTP AP v SR a zaplatení členského príspevku.

O prijatí za člena rozhoduje Rada RŠO SZTP AP v SR. Dokladom o prijatí za člena je členský preukaz, evidenčný list a zaplatený členský príspevok.

3.    Členstvo zaniká:

 1. dobrovoľným vystúpením z RŠO SZTP AP v SR po doručení oznámenia o vystúpení Rade RŠO SZTP AP v SR,
 2. vylúčením – dňom doručenia písomného  rozhodnutia Rady RŠO SZTP AP v SR o vylúčení člena,
 3. úmrtím člena,
 4. zánikom RŠO SZTP AP v SR,
 5. neplatením členských príspevkov po dobu dlhšiu ako 3 roky.

Dôvodom na vylúčenie člena RŠO SZTP AP v SR môže byť sústavné alebo hrubé porušovanie Štatútu a poškodzovanie dobrého mena RŠO SZTP AP v SR, ako aj konanie člena v rozpore s dodržiavaním dobrých medziľudských vzťahov.

 

Čl. V.

Práva a povinnosti členov

 1. Člen RŠO SZTP AP v SR má tieto práva:
  • zúčastňovať sa života RŠO SZTP AP v SR, podieľať sa na jej činnosti a rozhodovaní podľa svojich schopností a možností,
  • predkladať pripomienky a návrhy týkajúce sa činnosti a života RŠO SZTP AP v SR  a vyjadrovať sa k nim,
  • voliť do Rady RŠO SZTP AP v SR,
  • byť volený do Rady RŠO SZTP AP v SR, a to za predpokladu, že ide o člena s následkami po poliomyelitíde,
  • využívať výhody, ktoré RŠO SZTP AP v SR svojim členom poskytuje v zmysle platných všeobecne záväzných právnych a vnútrozväzových predpisov,
  • žiadať o právnu pomoc pri ochrane svojich špecifických záujmov súvisiacich s telesným postihnutím, v oblasti sociálnej, zdravotnej a pracovnej,
  • byť prítomný na rokovaniach RŠO SZTP AP v SR, ktoré sa týkajú jeho osoby,
  • odvolať sa proti rozhodnutiam Rady RŠO SZTP AP v SR a žiadať, aby vo veci rozhodla členská schôdza.

2.    Člen RŠO SZTP AP v SR má tieto povinnosti:

 • dodržiavať Štatút RŠO SZTP AP v SR a konať v súlade s princípmi humanizmu a demokracie,
 • zúčastňovať sa podľa svojich možností na živote a činnosti RŠO SZTP AP v SR,
 • platiť členské príspevky, o výške ktorých rozhoduje členská schôdza.

 

Čl. VI.

Organizačná štruktúra RŠO SZTP AP v SR

 1. RŠO SZTP AP v SR je organizačne začlenený do Slovenského zväzu telesne postihnutých ako republiková špecifická organizácia. Je organizačnou jednotkou SZTP špecifického zamerania, ktorá má republikovú pôsobnosť. V rámci jej pôsobenia sa na ňu vzťahujú všetky práva a povinnosti republikovej špecifickej organizácie, vyplývajúce zo stanov Slovenského zväzu telesne postihnutých.
 2. Najvyšším orgánom RŠO SZTP AP v SR je členská schôdza.
 3. Na čele RŠO SZTP AP v SR je deväťčlenná Rada RŠO SZTP AP v SR (ďalej len „Rada“), ktorú volia členovia RŠO SZTP AP v SR prítomní na členskej schôdzi alebo hlasmi zasielanými písomne na obdobie štyroch rokov. Rada volí zo svojho stredu predsedu, dvoch podpredsedov, tajomníka a hospodára. Ďalšie rozdelenie funkcií sa určí podľa potrieb RŠO SZTP AP v SR.

        Pri rozhodovaní sa vyžaduje prítomnosť väčšiny členov Rady, uznesenie je platné, ak zaň hlasuje väčšina prítomných členov Rady.

        Počas volebného obdobia Rada môže odvolať a kooptovať člena Rady a na najbližšej členskej schôdzi informovať o tom členskú základňu. Členmi Rady sú aj zvolení zástupcovia do Republikovej rady SZTP. K platnosti písomného právneho úkonu Rady sa vyžaduje podpis dvoch splnomocnených členov Rady.

 1. Rada RŠO SZTP AP v SR sa schádza minimálne 2-krát do roka.
 2. Štatutárnym zástupcom RŠO SZTP AP v SR je predseda RŠO SZTP AP v SR.
 3. Pri realizovaní činnosti na regionálnej úrovni môžu sa vytvárať kluby RŠO SZTP AP v SR. Tieto sú bez právnej subjektivity. Práca klubov sa riadi štatútom a organizačným poriadkom, ktorý schvaľuje Rada.
 4. Súčasne s voľbou Rady RŠO SZTP AP v SR volia členovia RŠO SZTP AP v SR na členskej schôdzi alebo hlasmi zaslanými písomne trojčlennú kontrolnú komisiu RŠO SZTP AP v SR na obdobie štyroch rokov. Komisia zo svojho stredu volí predsedu. Kontrolná komisia je metodickým a kontrolným orgánom RŠO SZTP AP v SR. Uskutočňuje pravidelné kontroly podľa svojho plánu práce a  mimoriadne kontroly na podnet členov a poverenia predsedu RŠO SZTP AP v SR. Kontrolná komisia upozorňuje na zistené nedostatky, navrhuje opatrenia, kontroluje nápravu nedostatkov, prípadne navrhuje sankcie. Kontrolná komisia predkladá Rade správu o výsledku kontrolnej činnosti.

 

Čl. VII.

Členská schôdza RŠO SZTP AP v SR

Najvyšším orgánom RŠO SZTP AP v SR je členská schôdza. Schádza sa aspoň raz za rok. Na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov RŠO SZTP AP v SR alebo na základe uznesenia  Rady zvolá Rada RŠO SZTP AP v SR mimoriadnu členskú schôdzu .

 

 

Čl. VIII.

Rada RŠO SZTP AP v SR

 1. Orgánom RŠO SZTP AP v SR v čase funkčného obdobia je Rada RŠO SZTP AP v SR, ktorá sa za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi RŠO SZTP AP v SR.

Na čele Rady je predseda RŠO SZTP AP v SR.

 1. Rada RŠO SZTP AP v SR :
 1. zodpovedá za organizačnú činnosť a hospodárenie s finančnými prostriedkami RŠO SZTP AP v SR,
 2. koordinuje tok informácií v rámci RŠO SZTP AP v SR,
 3. zastupuje a obhajuje záujmy členov voči vonkajším subjektom,
 4. spolupracuje s s orgánmi štátnej správy a samosprávy SR,
 5. spolupracuje s organizačnými jednotkami SZTP,
 1. informuje o zasadnutiach Republikovej rady SZTP a koordinuje prácu klubov,
 2. navrhuje kandidáta na predsedu SZTP na Zjazd,
 3. navrhuje zástupcov odborných komisií pri Republikovej rade SZTP,
 4. vytvára si pre vlastnú potrebu odborné komisie,
 5. predkladá a vyhodnocuje projekty na grantové komisie, na štátnu správu, samosprávu, nadácie, organizácie a inštitúcie v zmysle ich predpisov,
 6. odvoláva predsedu Rady RŠO SZTP AP v SR pri neplnení povinností, porušovania Stanov SZTP a Štatútu RŠO SZTP AP v SR a pri odsúdení za úmyselný trestný čin.
 7. zvoláva mimoriadnu členskú schôdzu podľa článku VII.,
 8. navrhuje zástupcu RŠO SZTP AP v SR do Republikovej kontrolnej komisie,
 9. volí členov do kontrolnej komisie RŠO SZTP AP v SR.

 

3.    Rada RŠO SZTP AP v SR prerokúva:

a)   štatistiku a evidenciu členov,

b)   návrh plánu činnosti RŠO SZTP AP v SR na ďalšie obdobie,

c)   rozpočet podľa plánu činnosti 

d)   správu o činnosti RŠO SZTP AP v SR,

e)   správu o hospodárení RŠO SZTP AP v SR,

 f)   správu kontrolnej komisie,

g)   štatút a jeho zmeny a doplnky.

 

Čl. IX.

Finančné prostriedky a majetok RŠO SZTP AP v SR

 1. RŠO SZTP AP v SR je právnickou osobou, vlastní majetok, ktorý využíva na plnenie svojich úloh.
 2. Finančné prostriedky sa tvoria z:
 3. členských príspevkov, ktorých výšku určuje členská schôdza RŠO SZTP AP v SR,
 4. podielov zaplatenej dane v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 5. sponzorských  príspevkov a darov,
 6. príjmov z účastníckych poplatkov za sociálno-rehabilitačné kurzy, rekreácie,
 7. príjmov z vlastnej činnosti,
 8. schválených projektov,
 9. ostatných príjmov v zmysle právnych predpisov SR.

Čl. X.

Združovanie

RŠO SZTP AP v SR sa môže v spoločnom záujme združovať s ostatnými organizáciami zdravotne postihnutých. O vstupe RŠO SZTP AP v SR do združenia rozhoduje členská schôdza, ktorá volí aj zástupcov RŠO SZTP AP v SR do združenia. RŠO SZTP AP v SR môže byť členom medzinárodných organizácií. Zástupcov volí členská schôdza RŠO SZTP AP v SR.

 

Čl. XI.

Zánik RŠO SZTP AP v SR

 1. RŠO SZTP AP v SR zaniká uznesením členskej schôdze RŠO SZTP AP v SR. K platnosti uznesenia je potrebný súhlas:
  1. nadpolovičnej väčšiny členov prítomných na členskej schôdzi, resp.,
  2. nadpolovičnej väčšiny všetkých členov.
 2. Uznesenie o zániku sa musí do 15 dní zaslať Republikovej rade SZTP.

 

Čl. XII.

Záverečné ustanovenia

 1. Právo výkladu štatútu a iných predpisov RŠO SZTP AP v SR medzi dvomi volebnými obdobiami prináleží Rade RŠO SZTP AP v SR.
 2. Štatút RŠO SZTP AP v SR nadobúda platnosť schválením Republikovou radou SZTP.
 3. Účinnosť štatútu sa nadobúda dňom schválenia Republikovou radou SZTP.  

 

 

 

Štatút RŠO SZTP AP v SR bol schválený na zasadnutí Republikovej rady Slovenského zväzu telesne postihnutých dňa 16. januára 2010 v Štúrove.

 

 

 

                                                                                   Ing. Monika Vrábľová, v. r.

                                                                                      predsedníčka SZTP